Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN - REGULAMIN

Regulamin pływalni

 1. Pływalnia jest obiektem w administracji MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
 2. Pływalnia jest otwarta codziennie w godzinach 08.00 – 22.00
  1. w soboty w godzinach 08.00 – 20.00
  2. w niedziele w godzinach 10.00 – 18.00
 3. Z pływalni mogą korzystać :
  1. a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  2. b) indywidualnie – osoby umiejące pływać.
 4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 20 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 6. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach, przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.
 7. Zajęcia na pływalni zarówno w grupach jak i indywidualnie mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 8. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 9. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.
 10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 11. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
 12. Spóźnieni nie będą wpuszczani na basen – dotyczy pojedynczych osób i grupy.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
 14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. a) wchodzić do wody bez zezwolenia
  2. b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni
  3. c) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczających nieckę pływalni
  4. d) hałasować
  5. e) wprowadzać psów i innych zwierząt.
 15. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinien natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 16. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni, za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni, odpowiedzialny jest ratownik.
 17. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 18. Grupy korzystające z pływalni winny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
 19. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni max. 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia winna być niezwłocznie opuszczona.
 20. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni , a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 23. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 24. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 25. Skargi i wnioski należy zgłaszać do administracji pływalni – tel. 42 716 23 11.
Zarząd Spółki